Ik hoor de vogels weer fluiten

Lees meer

Optimale zorg aan mensen met langdurige psychische problemen

In september 2015 ging het programma Optimaal Leven van start. Een bijzondere samenwerking tussen zorginstellingen, huisartsen, verzekeraars en gemeenten. Met als doel de kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid te vergroten.

Mensen met langdurige psychische problemen ontvangen vaak hulp vanuit verschillende organisaties. Binnen Optimaal Leven kijken we samen met de cliënt vanuit één team naar wat hij of zij nodig heeft om een betere kwaliteit van leven te ervaren. Het belang van de cliënt staat daarbij voorop. Hij/zij mag zelf aangeven welke ondersteuning nodig is. Dat kan bijvoorbeeld over psychische gezondheid gaan, maar ook over lichamelijke gezondheid, werk en inkomen en sociale relaties. Door vanuit één team te werken kan de hulp beter op elkaar worden afgestemd.

Een toegevoegde waarde van Optimaal Leven is dat de hulp wordt geboden ‘op locatie’, midden in de buurt/ wijk. Laagdrempig, herkenbaar voor de deelnemers, snel vertrouwd.

 

Welbevinden cliënt staat voorop

Het programma richt zich op het welbevinden van cliënten. Aandachtspunten hiervoor zijn terug te vinden in de herstelgedachte: vernieuwen van hoop en commitment, het vinden van een plek in de maatschappij, hervinden van identiteit, leren leven met ziekte en een krachtige burger zijn. Dit moet resulteren in betere en efficiëntere zorgverlening, met tevredener cliënten en met dalende zorgkosten.

Dit betekent voor cliënten onder andere:

'Me waardevol voelen als mens'
'Geloven dat ik in staat ben mijn leven te leiden en mijn doelen te behalen'
'Mijn dag vullen met activiteiten die ik leuk vind'
'Weten dat mijn ziekte slechts een klein deel is van wie ik ben'

 

Onderzoek

Het programma Optimaal Leven beoogt betere resultaten te leveren dan de gangbare benaderingen. Om de effectiviteit en (maatschappelijke) meerwaarde ervan in kaart te brengen wordt onderzoek uitgevoerd. De onderzoeksvragen richten zich op vijf niveaus: cliënt, medewerker, omgeving, proces en organisatie. Dataverzameling vindt plaats door middel van een gecombineerd kwalitatief en kwantitatief proces- en uitkomstenonderzoek. Resultaten worden vergeleken met de resultaten van de "standaard" zorg. Primaire uitkomstmaten op cliëntniveau zijn herstel, de kwaliteit van leven en de tevredenheid over de zorg. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de meetinstrumenten van de Routine Outcome Monitoring (ROM), aangevuld met een instrument gericht op het meten van de verschillende aspecten van herstel. 

Nota bene: onder Publicaties vindt u diverse publicaties over Optimaal Leven tot dusverre.